Terms

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«STR8 Gift Sets»

 

H εταιρεία «ΓΡ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.» («Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου αρ. 26, με ΑΦΜ 094017922 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, διοργανώνει πρόγραμμα με τον τίτλο «STR8 Gift Sets» («Πρόγραμμα»).

 

Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες τις εταιρείες  «BOLD OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στην Ημαθίας 10, Γέρακας, 153 44 με ΑΦΜ 094101900 και την ΘΡΙΝΙΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, που εδρεύει στην Ηλία Ηλιού 75, Αθηνά 11744 με ΑΦΜ 997670866 (εφεξής καλούμενους από κοινού «Συνεργάτες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.str8myway.com.

 

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων («Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

 

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στo πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα που θα πραγματοποιηθεί με δώρο για τους νικητές της κλήρωσης τα παρακάτω:

 

Μεγάλο Δώρο – Τέλος Διαγωνισμού

Προπληρωμένη κάρτα αξίας 1.000 ευρώ

 

Δώρα 1ης κλήρωσης  

1 Apple Watch Series

3 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

1 Gift Card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

Δώρα 2ης κλήρωσης   

1 PlayStation 4 Bundles

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

3 Gift Card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

Δώρα 3ης κλήρωσης  

1 VR Headsets

3 Activity Tracker

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

Δώρα 4ης κλήρωσης   

1 PlayStation 4 Bundles

3 Gift card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

Δώρα 5ης κλήρωσης   

1 Polaroid Camera + films

3 Activity Tracker

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

 

2. Η διάρκεια του Προγράμματος καθορίζεται από τις 26 Σεπτεμβρίου 2018, έως και τις 23.59 μ.μ της 28 Φεβρουαρίου 2019 στις 23:59 («Διάρκεια»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας συμμετοχής. Κατά την διάρκεια του Προγράμματος θα λαμβάνουν χώρα έξι (6) μηνιαίες κληρώσεις και μια κλήρωση για το μεγάλο δώρο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα («Συμμετέχων») θα πρέπει (1) να αγοράσει ένα σετ Δώρου STR8 από τους συμμετέχοντες κωδικούς που υπάρχουν στα σημεία πώλησης και να παραλάβει το κουπόνι με το μοναδικό κωδικό. (2) Να μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση str8myway.com. (3) Να συμπληρώσει τα στοιχεία του και το μοναδικό κωδικό που υπάρχει στο κουπόνι. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στο Πρόγραμμα. Εναλλακτικά, έκαστος συμμετέχων δύναται να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα, χωρίς την αγορά προϊόντος παραλαμβάνοντας δωρεάν κουπόνι από τα γραφεία της Διοργανώτριας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών για τους άνω λόγους. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση.

6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής του Δώρου, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Κάθε μήνα θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών:

 

Μεγάλο Δώρο – Κλήρωση 21/03/2019

Προπληρωμένη κάρτα αξίας 1.000 ευρώ

 

1η κλήρωση

1 Apple Watch Series

3 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

1 Gift Card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

2η κλήρωση

1 PlayStation 4 Bundles

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

3 Gift Card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

3η κλήρωση

1 VR Headsets

3 Activity Tracker

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

4η κλήρωση

1 PlayStation 4 Bundles

3 Gift card για αγορές από το Color Skates αξίας 100 ευρώ

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

5η κλήρωση

1 Polaroid Camera + films

3 Activity Tracker

1 Gift card για αγορές από το Sneaker Cage αξίας 100 ευρώ

30 μπλουζάκια GA

 

 

6η κλήρωση

Χρηματικό έπαθλο: 1.000 ευρώ μετρητά

Η κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Προγράμματος, θα διεξαχθεί τις παραπάνω ημέρες και ώρες στα γραφεία του Συνεργάτη Bold Ogilvy & Mather, Ημαθίας 10, Γέρακας, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών και συμβολαιογράφου. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της κλήρωσης ως άνω,  η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα της, με προηγούμενη προ είκοσι τεσσάρων ωρών (24) ανακοίνωσή τους στη ιστοσελίδα str8myway.com. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Διευκρινίζεται ότι ο ίδιος συμμετέχων, δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορά.

8. Tα Δώρα είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαχθούν ή να αντικατασταθούν ή να εξαργυρωθούν σε οποιαδήποτε τιμή.  

9. Η επικοινωνία με το νικητή, θα γίνει με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχει δηλώσει στην φόρμα συμμετοχής. Συγκεκριμένα, ο Συνεργάτης BOLD OGILVY & MATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κλήρωση και την ανάδειξη των νικητών, θα στείλει e-mail σε κάθε νικητή για να τον ενημερώνει ότι έχει κερδίσει το Δώρο. Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με τον νικητή, αυτός θα ερωτηθεί αν αποδέχεται το Δώρο και αν απαντήσει θετικά θα του ζητηθούν τα πλήρη στοιχεία του (ή όποια επιπλέον θεωρούνται απαραίτητα) για τη βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του Δώρου. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί, η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και το Δώρο θα περνάει στον πρώτο επιλαχόντα για τον οποίο θα τηρηθεί ομοίως η παραπάνω διαδικασία κ.ο.κ.

10. Η παράδοση των Δώρων στο Νικητή θα γίνει μέσω εταιρείας ταχυδρομικών μεταφορών (courier), στον τόπο κατοικίας του (εντός Ελλάδος) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί κατά την επικοινωνία της με τον νικητή. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την Διοργανώτρια Εταιρεία. Ο νικητής για την παράδοση του Δώρου του, θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο του σε ισχύ, για την βεβαίωση της ταυτοπροσωπίας και να υπογράψει την δήλωση αποδοχής δώρου.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος,  ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο ή/και (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση – παραλαβή του Δώρου.

12. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση των Δώρου για οποιονδήποτε λόγο.

13. Κάθε Συμμετέχων στο Πρόγραμμα, με την συμμέτοχή του σε αυτό, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των social media) καθώς και μέσω των ιστοσελίδων κλπ μέσων ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με το Πρόγραμμα γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση  ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει  το δικαίωμα για χρονικό διάστημα 1 έτους από την ολοκλήρωση του Προγράμματος να προβεί: α) στην προβολή του Προγράμματος ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω του διαδικτύου, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και μέσω του έντυπου ηλεκτρονικού τύπου ή και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής του Προγράμματος, β) στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας και γ) στη λήψη οπτικού και οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες, video) κατά την υλοποίηση του Προγράμματος και προβολή του υλικού αυτού (ως έχει ή με προσαρμογή, μοντάζ, κλπ) στα ανωτέρω υπό (α) μέσα. Επίσης, η Διοργανώτρια και Συνεργάτες θα δικαιούνται να κάνουν χρήση του άνω υλικού για εσωτερική χρήση και αρχειακούς λόγους καθώς και για την παρουσίαση σε κλαδικές διοργανώσεις και βραβεύσεις, χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα άνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία  απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών της.

14. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα τα στοιχεία που απαιτούνται είναι ΟΝΟΜΑ, ΕΠΙΘΕΤΟ, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL του Συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα αποτελεί σαφή εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και την διατήρηση τους σε αρχείο μέχρι την λήξη του Προγράμματος που θα τηρείται από την Διοργανώτρια Εταιρεία με την ιδιότητα του Υπευθύνου την Επεξεργασία (Controller). Πρόσβαση στο αρχείο για σκοπούς παρακολούθησης του Προγράμματος θα έχουν και οι Συνεργάτες (ως Εκτελούντες την Επεξεργασία) ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας και σύμφωνα με τις οδηγίες της. Τρίτοι αποδέκτες του αρχείου δεν υπάρχουν και δεν διαβιβάζεται εκτός Ε.Ε. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι (α) η συμμετοχή στο Πρόγραμμα και στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών, (β) η επικοινωνία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και ενημέρωση τους αναφορικά με το Δώρο (εφόσον ανακηρυχθούν νικητές) και η αποστολή του Δώρου στην διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που έχουν δηλώσει και (γ) η υλοποίηση και διαφημιστική προβολή του Προγράμματος σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά  την λήξη του Προγράμματος, τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης, πλην όσων έχουν δηλώσει την ρητή συναίνεση τους στην ιστοσελίδα www.str8myway.com για ενημέρωση αναφορικά με  τυχόν μελλοντικές προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας Εταιρείας ή/και νέα προϊόντα και υπηρεσίες της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, οι Συμμετέχοντες δικαιούνται: (α) να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνουν στην ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι, τηλ 210 617 3000 υπόψιν κου Γεωργίου Καραντζά ή ηλεκτρονικό αίτημα στο dpo@sarantisgroup.com;  για (i) πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, (ii) διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων, (iii) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, (iv) περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, (v) φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων, (vi) ανάκληση της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και (β) να υποβάλλουν καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα tel: +30 210 6475600 e-mail: contact@dpa.gr)

15. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών. Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.str8myway.com

16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα www.str8myway.com που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο www.str8myway.com. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος.

17. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.str8myway.com καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

18. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους  επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.